Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § kötelezi az intézményeket az úgynevezett különös közzétételi lista megjelentetésére.

Iskola:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

2. A nevelõ és oktató munkát segítõk száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

        

4. Lemorzsolódási, évismétlési mutató

 

 

5. Érettségi vizsgák eredményei

     2013

     2014

 

6. Követés

 

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

7.1. Szakkör

A szakkörökről a Szervezeti és Működési Szabályzat 50. pontja, „A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje” rendelkezik

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok javaslata alapján indít az intézet.

Szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.

A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalmi és szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket fel kell tűntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, a működés feltételeit az intézet költségvetésében biztosítani kell.

A tanulók öntevékeny diákköröket (önképzőköröket) hozhatnak létre, melyeknek működ­tetését a diákok végzik.

A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozzon a kreatív tanuló aktivitására, önfej­lesztő tevékenységére.

A diákkörök szakmai irányítását – a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltéte­leinek intézményi támogatásával.

 

7.2. Mindennapos testedzés lehetősége

A szakkörökről a Szervezeti és Működési Szabályzat 50. pontja, „A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje” rendelkezik

„Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a heti két tanórai testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.

A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör vagy egyesület és a tömegsport keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.

Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola nevelőtestülete által megválasztott vagy az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. Az ISK elnöke minden év májusában az osztályok sportfelelőseinek küldöttgyűlést szervez. A küldöttgyűlés feladata, hogy a következő tanítási évre meg­határozza a sportkörök fajtáit, meghatározza lehetséges időpontjait, valamint javaslatot tegyen téli és nyári táborokra.

Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sport­ágakban felnőtt vezető irányításával kell megszervezni.

A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy

·               őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, az edzőterem

·               a téli időszakban: a tornaterem, edzőterem

A testnevelő tanár felügyelete mellett a hét négy napján 14-15,45 óra között. A kollégista tanulók részére – nevelői felügyelet mellett – minden nap 19,00-20,00 óra között nyitva legyen.

A tömegsport-foglalkozások fajtáit, pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban kell meghatározni.”

 

8. Iskolai dolgozatok szabályai

„- A tanulónak a témazáró dolgozat („nagydolgozat”) időpontját jogában áll előre tudnia, ezért a szaktanárnak ezt legkésőbb a megelőző napon közölnie kell.

– Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat írattatható.

– A kijavított dolgozatokat 10 tanítási napon belül ismerhetik meg a diákok.

– A kötelező érettségi tárgyakból évente legalább annyi nagydolgozatot kell íratni, amennyi az adott tantárgy heti óraszáma, de az nem lehet kevesebb 2-nél.

– Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatokat minden tanulónak meg kell írnia. A hiányzó tanuló a szaktanárral egyeztetett időpontban köteles a hasonló nehézségi fokú dolgozatot megírni.”


Kollégiumi Különös közzétételi lista >>>