Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § kötelezi az intézményeket az úgynevezett különös közzétételi lista megjelentetésére.

Iskolai Különös közzétételi lista:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2016/2017. tanév
Végzettség Szakképzettség Tantárgya
egyetem testnevelő tanár testnevelés 
egyetem tájépítészmérnök parképítés elmélet, gyakorlat
egyetem művészet virágkötő elmélet, gyakorlat
egyetem vadgazda mérnök vadász elmélet,  gyakorlat
főiskola matematika fizika szakos tanár matematika, fizika, informatika
egyetem közgazdász kertész elmélet, gyakorlat
egyetem német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, olasz nyelv szakos tanár német nyelv,olasz nyelv, társadalomismeret és etika
egyetem kémia-környezettan szakos tanár környezetvédelem elmélet, gyakorlat
egyetem matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár, informatika szakos tanár matematika, fizika, informatika
főiskola technika szakos tanár, munkavédelmi technikus gépész elmélet, gyakorlat
egyetem matematika-testnevelés szakos tanár, testnevelés elmélet, testnevelés
 testnevelés szakos tanár,
 közoktatási vezető szakvizsga
főiskola magyar-orosz-könyvtár szakos tanár  
egyetem biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga biológia, földrajz
főiskola kertészmérnök-tanár kertész elmélet, gyakorlat
főiskola német-orosz szakos tanár német nyelv
egyetem testnevelés-népművelő szakos tanár testnevelés
főiskola technika szakos tanár, oktatásinformatikus vadász elmélet, gyakorlat, informatika
egyetem táj- és kertépítészmérnök kertész elmélet, gyakorlat
egyetem matematika-informatika szakos tanár matematika
egyetem angol szakos tanár angol nyelv
egyetem kertészmérnök-tanár kertész elmélet, gyakorlat
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész magyar nyelv, irodalom
egyetem matematika- informatika-testnevelő szakos tanár matematika
főiskola német nyelv szakos tanár német nyelv
egyetem kémia szakos tanár, biológia szakos tanár környezetvédelem gyakorlat, kémia, biológia
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv, irodalom
egyetem kertészmérnök kertész elmélet, gyakorlat
egyetem környezetmérnök-tanár környezetvédelem elmélet, gyakorlat 
főiskola kertészmérnök virágkötő elmélet, gyakorlat
egyetem orosz nyelv-testnevelés szakos tanár, német nyelv szakos tanár német nyelv, testnevelés
egyetem erdőmérnök erdész-vadász elmélet, gyakorlat
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga magyar nyelv, irodalom
egyetem kertészmérnök-tanár kertész elmélet, gyakorlat
egyetem informatika szakos tanár,  agrármérnök-tanár informatika
közoktatási vezető szakvizsga
egyetem környezetmérnök-tanár környezetvédelem elmélet, gyakorlat
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár német nyelv, történelem
egyetem földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár komplex természettudomány
főiskola angol nyelv szakos tanár angol nyelv
egyetem környezetmérnök-tanár komplex természettudomány
egyetem matematika szakos tanár, fizika szakos tanár matematika
egyetem matematika-német nyelv szakos tanár matematika

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

2016/2017. tanév
Végzettség Szakképzettség Feladatkör
felsőfokú szakmai rendszerinformatikus rendszergazda
főiskola környezetmérnök iskolatitkár
főiskola számítástechnika-technika szakos tanár iskolatitkár
egyetem agrármérnök-tanár tanüzemvezető

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve >>>

4. Lemorzsolódási, évismétlési mutató

Tanév Elment Évismétlő
2015/2016 26 13
2014/2015 17 16
2013/2014 18 17
2012/2013 13 51
2011/2012 21 45

5. Érettségi vizsgák eredményei

Év Letöltés/Megtekintés
2016 pdf >>>
2015 pdf >>>
2014 pdf >>>
2013 pdf >>>

6. Követés

Év Letöltés/Megtekintés
2016 pdf >>>
2015 pdf >>>
2014 pdf >>>
2013 pdf >>>

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

7.1. Szakkör

A szakkörökről a Szervezeti és Működési Szabályzat 10. pontja, „A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások” rendelkezik.

Szakkör, diákkör, tömegsport, sportkör, edzés, korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, tanulmányi, szakmai és sportversenyek, könyvtár, ifjúsági klub, kulturális rendezvények, tanfolyamok, kiállítások.

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A szakkörbe való jelentkezés egész tanévre szól. Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok javaslata alapján indítja az intézmény. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján zajlanak, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalmi és szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban.

A tanulók öntevékeny diákköröket (önképzőköröket) hozhatnak létre, melyeknek működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozzon a kreatív tanuló aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök szakmai irányítását – a tanulók kérése alapján – pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltételeinek intézményi támogatásával.

A tömegsport a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakult. Keretében sportcsoportok szervezhetők.

A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.

A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, városi, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken szaktanári felkészítést igénybe véve vehetnek részt.

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A korrepetálások órarendbe illesztett időpontban – az osztályfőnök javaslatára – kötelező jelleggel is működhetnek.

Azon tanulóink részére, akiknek a szakértő vizsgálat eredménye javasolja, fejlesztő foglalkozásokat

tartunk. A fejlesztést szakképzett gyógypedagógus végzi délutáni foglalkozás keretében.

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.

A Herman Galériában havi, kéthavi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. Tevékenységének irányítóját az igazgató bízza meg.

Mozilátogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két filmet tekinthetnek meg iskolai keretben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a középiskolás korosztály számára. Felelőse a humán munkaközösség vezetője.

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és a szakmáról. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők.

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében.

Az intézmény könyvtára tanítási napokon, valamint a könyvtári órákon áll az érdeklődők rendelkezésére. Használatát a könyvtári rend szabályozza.

Tanfolyamokat az intézmény a tanuló érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében indít. Az intézmény által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. Részvételért térítési díj fizetendő.

Az intézmény tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket – engedélyezési céllal – be kell jelenteni az intézményvezetőségének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi részvételt, felügyeletet.

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: vízitábor, sítábor, erdei táborok.

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát a szakirányú igazgatóhelyettesek koordinálják.

7.2. Mindennapos testedzés lehetősége

A mindennapos testedzésről az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.10 pontja, „Az iskolai sportkör működése” és a Pedagógiai Program 11.6 pontja a „Mindennapos testnevelés, testmozgás” rendelkezik.

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a mindennapos testnevelés órákon és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.

Iskolánkban a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása teljes egészében a Nemzeti Köznevelési törvény 27. § (11) bekezdése szerint történik.

Ennek alapján az iskola minden osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében az órarendbe építve, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet:

  • a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel,
  • iskolai sportkörben való sportolással,
  • kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással.

A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör vagy egyesület és a tömegsport keretében kell megszervezni

Az iskolai sportkör a diákok mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakult meg. Szervezett keretek között alkalmat biztosít az egészséges életre, életvitelre való felkészítésben. Az ISK, mint szervezeti forma iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.

Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. Az ISK saját szabályzat szerint működik.

Az ISK elnöke minden év májusában az osztályok sportfelelőseinek küldöttgyűlést szervez, melynek feladata, hogy a következő tanítási évre meghatározza a sportkörök fajtáit, lehetséges időpontjait, valamint javaslatot tesz téli és nyári táborokra.

Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban a törvényi előírásoknak megfelelő vezető irányításával kell megszervezni. A délutáni sportfoglalkozásokhoz az iskola biztosítja, hogy a sportudvar, a sportpályák, a tornaterem, az edzőterem az ISK rendelkezésére álljon.

A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a heti órakeretből oldjuk meg. Biztosítjuk szakosztályaink számára az országos és a megyei, valamint a városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit.

Természetjáró csoportunk alkalmanként, havi gyakorisággal szervez gyalogos túrákat, teljesítménytúrákat diákjaink, tanáraink és a szülők, valamint külsős résztvevők számára.

Az oktatási igazgatóhelyettes folyamatos napi kapcsolatot tart fenn az ISK elnökével. Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, melyet a sportkör elnöke készít el. Ez alapján az iskola biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén írásban beszámol a sportkör tevékenységéről.

8. Iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai dolgozatok szabályairól a Pedagógiai Program 11.12 pontja, „A tanuló tanulmányi munkájának értékelése” rendelkezik.

Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.

A kötelező érettségi tárgyakból a témazáró dolgozatok (nagydolgozatok) minimális száma az adott tárgy heti óraszámával egyenlő, de legalább kettő.

A tanulónak a témazáró dolgozat (nagydolgozat) időpontját jogában áll előre ismernie, ezért a szaktanárnak ezt legkésőbb a 5 tanítási nappal megelőzően közölnie kell.

Az előre bejelentett témazáró dolgozatokat minden tanulónak meg kell írnia. A hiányzó tanuló a dolgozatot pótolni köteles a szaktanárral egyeztetett időpontban. A pótlás az eredetihez hasonló nehézségű dolgozat megírásával történhet.

A sikertelen dolgozatot követő javítódolgozat lehetősége, illetve az eredeti jegy esetleges beszámítása a szaktanár belátásától függ.

tanuló joga, hogy dolgozatának eredményét tíz tanítási napon belül megismerhesse, a javításra vonatkozóan érdemi információt, választ kapjon.

Ha a tanuló bármely dolgozatának értékelését tizenöt tanítási napon belül sem ismerheti meg, kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi osztályzatába. A tanuló kérésére a dolgozat újra megíratható.

A témazáró dolgozatot az iskola egy évig köteles megőrizni, azt a szülő fogadóórákon megtekintheti.

Kollégiumi Különös közzétételi lista >>>