HERMAN OTTÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

“A természetközeli szakmák iskolája”

Cím: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.
Vezető: Hodvogner Csaba igazgató
OM azonosító: 030728
Telefon: 94/512-423
E-mail: mail.titkarsag@hermanszombathely.hu
Honlap: https://hermanszombathely.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/hermanszombathely/
Pályaválasztási felelős: Vinczéné Hamasi Csilla

Feladatellátási hely kódja: 

 

 

 

Intézményünk

Iskolánk a nyugat-dunántúli régió egyik legrangosabb természetközeli szakmákat oktató, környezetvédő és agrár szakképző iskolája.

Olyan iskolát kívánunk megvalósítani, amely alkalmazkodik az új évezred kihívásaihoz, a régió átalakuló munkaerőpiaci igényeihez, valamint képes az általános műveltség átadására és hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy sikeres emberekké váljanak.

Intézményünk „Hermanos” szellemisége a barátságos légkört, a hagyományok tiszteletét és a természetközeli szakmák iránti elhivatottságot jelenti.

Ahogy mottónk is mondja,  „Herman, a természetközeli szakmák iskolája”.

Képzési formák részletesebb leírása

TECHNIKUM

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

KERTÉSZTECHNIKUS

Összesen: 5 év.

Szakmairányok:

Dísznövénytermesztő, virágkötő

Fontos Változás: az eddigi virágkötő és dísznövénytermesztő szakiskolai (szakmunkás) képzés helyett, TECHNIKUS szintű végzettséget ad. Komplex tudást ad, amivel a végzett tanulók virágüzletekben helyezkedhetnek el. Megismerik és elsajátítják a dísznövények és vágott virágok természtéstechnológiáját. A gyakorlatok az iskola tanüzemében, valamint külső cégeknél zajlanak. Megszerzett tudásukkal önállóan működtethetik vállalkozásaikat. Az eddigi jó elhelyezkedési lehetőségek tovább bővültek.

Parképítő és fenntartó

A képzés célja a kerttervezés számítógépen. Enteriőrökkel, lakó- és üdülőkörzeti zöldfelületekkel, magán- és közintézményi kertekkel, parkokkal kapcsolatos kivitelezési, fenntartási, szakigazgatási feladatok megismertetése. Temetőkertek, sport- és üdülőkertek kialakítása és gondozása. Külföldön is piacképes szakma.

Gyümölcstermesztő

A gyümölcstermesztő a talaj minőségének, az éghajlati viszonyoknak és a piaci igényeknek megfelelő gyümölcsfajták telepítését, termesztését, betakarítását és értékesítését végzi a talajgazdálkodási előírások betartásával. Dolgozhat egy nagyobb gyümölcstermesztéssel, például szőlőgazdálkodással foglalkozó vállalatnál, vagy vezethet saját vállalkozást.

Gyógynövénytermesztő

A gyógynövénytermesztő különféle gyógynövényeket termeszt. Tevékenysége során figyelembe veszi a gazdasági, éghajlati, talajtani és termesztéstechnológiai szempontokat. Elvégzi a talajművelési, vetési/ültetési, növényápolási, betakarítási, értékesítés-előkészítési (pl. szárítás, osztályozás, stb.) feladatokat.

Zöldségtermesztő

A zöldségtermesztő feladata a zöldségnövények szaporítása és telepítése, az ezzel kapcsolatos termesztéstechnológiai munkák elvégzése. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását.

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

Összesen: 5 év.

Szakmairányok:

 • Természetvédelem
 • Hulladékhasznosító, -feldolgozó
 • Környezetvédelem
 • Igazgatás

Napjaink egyik legfontosabb feladata a környezetvédelem. Célunk olyan szakemberek képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Végzett tanulóink képesek a környezetkárosító hatásokat megelőzni és elhárítani, munkájukban mindig elkötelezetten, felelősségteljesen, magabiztosan és megfontoltan járnak el. Tisztában vannak a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel és a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokkal. Tevékenységüket önállóan vagy mérnöki irányítással a környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek, vagy települési önkormányzatok alkalmazásában végzik.

VÍZÜGYI TECHNIKUS

Összesen: 5 év.

Szakmairányok:

 • Általános (településen kívüli)
 • Víziközmű
 • Szennyvízkezelő

Vízügyi technikus a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében. Irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a károk helyreállítását. Ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről.

ERDÉSZTECHNIKUS

Összesen: 5 év.

A cél olyan általános, ökológiai, műszaki, gazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az erdőgazdálkodás termelési, üzemeltetési folyamataiban az előkészítési, lebonyolítási, kutatási, fejlesztési munkák mérnöki felkészültséget nem igénylő részfeladatainak önálló ellátására, középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök betöltésére. Az erdőgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódik a vadgazdálkodás, vadászat, hogy az erdőben az egészséges biológiai egyensúly fenntartása biztosított legyen.

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ

Összesen: 5 év.

A 2020/2021-es tanévtől nem csak az Illés Béla Labdarúgó Akadémia focistáit, hanem bármely sportág sportolóinak jelentkezését várjuk. Ezekben az osztályokban az élsportolók tehetséggondozásának közoktatási feladatait teremtjük meg. Sportolóink számára délelőtt, az óratervben meghatározott óraszámban biztosítjuk az edzésidőt, délután ehhez igazítjuk a tanulószobát és a szabadidős programokat.

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Az elmúlt időszak egyértelművé tette, hogy a szakközépiskola elnevezés a diákok, szülők, foglalkoztatók számára nem volt értelmezhető, az iskolatípus elnevezése a következőkben szakképző iskola. A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

Kertész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő felnőttoktatásban 2 év.

A képzés célja: a tanulók megtanulják az általuk termelt növények piaci előkészítését, értékesítését. Elsajátítsák a gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, fűszernövény-termesztési és gyógynövény-termesztési ismereteket.

Vízügyi munkatárs

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő felnőttoktatásban 2 év.

A vízügyi munkatárs szakképesítéssel rendelkező személy, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

 • vízállást észlelni, jelenteni
 • vízmércéket karbantartani
 • hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni
 • hidrometriai mérésekben közreműködni
 • torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani
 • árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani
 • vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • belvíz elvezető csatornákat karbantartani
 • belvízvédekezésben részt venni, védmű kiépítést irányítani
 • vízminőséget ellenőrizni, jelenteni
 • vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni
 • gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről
Erdész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő felnőttoktatásban 2 év.

A képzés célja: az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik az erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi feladatot, munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni.

VALAMENNYI SZAKMÁT SZERZETT TANULÓ FELNŐTTOKTATÁSBAN
2 ÉV ALATT ÉRETTSÉGI VIZSGÁT SZEREZHET.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Technikum

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

Szakképző iskola

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

Sportedző

A sportedző osztályba jelentkezőknél az Illés Béla Labdarúgó Akadémia és a sportegyesületek szakmai javaslatait vesszük figyelembe. A felvételről az intézmény igazgatója dönt. A felvételi jelentkezés feltétele: orvosi alkalmassági vizsgálat, felvételi elbeszélgetés a jelentkezés után.

Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek

Változatos szakköri és szabadidős programokat (sportszakköröket, vízitábort, teljesítménytúrázást és természetjárást) kínálunk. Tanulóink kiegészítő képzéseken (ECDL-, motorfűrész-kezelő tanfolyam, …) vehetnek részt. Nemzetközi kapcsolataink révén különböző kötészeti versenyeken vesznek részt diákjaink. Sajátos nevelési igényű és részképesség-zavarokkal rendelkező tanulóinkat integráltan oktatjuk, de esélyegyenlőségükre külön gondot fordítunk, gyógypedagógus bevonásával biztosítjuk fejlesztésüket. A 2018-2019-es tanévben regisztrált tehetségpont lettünk. Fő célunk, hogy hatékony segítséget adjunk az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Feladatunk, hogy minél teljesebb és minél személyesebb információkat juttassanak el a tehetségekhez a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. 2019-2020-as tanévtől nyelvvizsgasegítő programot indítottunk.

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk épületét 1973-ban adták át, 2003-ban elkészült a tetőtér beépítése, majd 2017-ben komplex energetikai fejlesztést hajtottunk végre. Az épület földszintjén jelenleg tantermek vannak, melyekben a délutáni tanulószobai és csoportfoglalkozások folynak. Minden kilencedikes vidéki diákunknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 4-5 ágyas szobákkal, klubbal, informatikai teremmel, wifi-vel, büfével, kiskonyhával és konditeremmel várjuk a tanulókat. Az elhelyezés ingyenes, fizetni csak az étkezést kell.

EGYÉB, AZ ELŐZŐ KATEGÓRIÁKBA NEM ILLESZKEDŐ INFORMÁCIÓ

Jelentősen nőtt a szakmai képzettségű dolgozók bére, és csökkent a különbség a diplomás és a szakmai végzettségű szakemberek jövedelmi szintje között. A technikusképzést lezáró szakmai vizsga eredményétől függően jelentős előnyt élveznek a szakmai végzettséget szerzők a szakirányú továbbtanulás során. A duális képzés megteremti a lehetőségét, hogy a tanulmányok alatt már jövedelemhez jusson a fiatal. A munkaszerződés bevezetésének a lehetőségével a tanulási évek egy része beszámítható a nyugdíjra jogosító évekbe. A szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Alapítványunk, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány jutalmazza a tehetséges, az iskolai élet valamely területén kiemelkedőt nyújtó tanulókat, támogatja a rászoruló és arra érdemes diákokat bizonyos, tanulmányaikhoz kötődő költségeik (nyelvvizsgadíj, KRESZ-vizsga, tanulmányút díja stb.) átvállalásával.

2019-11-06-beiskolázási prospektus