Intézkedési terv
Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához

(módosítva: 2020.09.11.)
(módosítva: 2020.10.01.)

 

 

Iskolánk intézkedési tervét a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum útmutatása alapján készítette el.

Az intézkedési terv elsődleges szempontként az egészségvédelmet, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe.

 

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

1.1. Az irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja (a megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza).

1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részére kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, a megfelelő fizikai távolságtartás betartását (1,5 méter).

A távolságtartásnak a továbbterjedés megakadályozásában fontos szerepe van, ezért a sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) biztosít (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.) az intézmény.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében.

Az intézményi lázmérés szabályai:

· Az iskola területére belépő valamennyi személy testhőmérsékletét mérjük. A diákok nagytömegű reggeli érkezésének kivételével, az egész napos mérést az iskola portásai végzik.

· Reggel 7 és 8 óra között a főkapun csak személyi forgalom történik. Gépjárművel a gépműhely bejárata használható. Az autóval érkezők a főtanáriban önmaguk mérik meg testhőmérsékletüket az itt elhelyezett digitális hőmérővel.

· A diákok mérése a főkapunál 3 csoportban történik. A 37,8 ºC fölötti tanulókat félre állítjuk, majd a megismételt mérés után, ha újra 37,8 ºC fölötti a testhője, akkor az elkülönítőbe küldjük, vagy gondoskodunk a hazajutásáról.

A mérést végző személyek (07.15-07.40):

· 1 fő tanüzemi dolgozó

· 1 fő karbantartó

· 1 fő oktató

· 37,8 ºC fölött jelzi az igazgatónak, majd háziorvosának.

 

Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie.

Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.

 

1.4. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező.

1.5. Az iskolaorvosi rendelőben maszk viselése kötelező.

1.6. Az intézmény fokozottan ügyel az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. Ennek dokumentálását, ellenőrzését a szakképző intézmény végzi.

1.7. Az intézmény a gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníti (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, kávégépek, italautomaták, adagolók stb.) virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálását, ellenőrzését a szakképző intézmény végzi.

A nap közbeni fertőtlenítések időpontjai: minden tanítási napon 09:30-10:00; minden tanítási napon 11:30-12:00

Ebédlői intézkedések:

Az ebédlőben a terítő használatot megszüntettük, így fertőtlenítés során a laminált lapok takarítása történik. Az asztaloknál az ülőhelyek számát hatról négyre csökkentettük. A távolságtartásra 1,5 méterenként jól látható ragasztócsíkot rögzítettünk a járólapokra. Az ebédlőhelységben figyelemfelhívó táblákat helyeztünk el. A mindennapi ebédlőügyeletet az ebédidőben végig ott tartózkodó kollégiumi nevelőtanár látja el. Az étkező bejáratánál szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk.

Felületfertőtlenítést az ebédlőben ebédidőben 13 órakor hagyjuk végre.

A napi háromszori étkezést figyelembe véve az alábbi takarítási, fertőtlenítési rend van az ebédlőben:

tanítási napokon

06:00: az előző napi vacsora és az aznapi reggeli előtti takarítás

06:30-07:30: reggeli

08:00: ebédlő takarítása reggeli után ebéd előtti

11:30-14:30: ebédidő

13:00: felületfertőtlenítés

16:00: ebéd utáni vacsora előtti felülettakarítás

17:30-19:00: vacsora

1.7. Zárt terekben (osztálytermek, műhely, ebédlő, folyosó stb.) fokozott intenzitású természetes szellőztetést végzünk. A szellőztetéssel megbízott személyek a hetesek, takarítónők, gyakorlati oktatók.

1.8. Az intézmény gondoskodik a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

1.9. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást ad.

 

2. A tanítás megszervezése

A 2020/2021-es tanév szeptemberben hagyományos oktatási módban indul. Iskolánk a legtöbb szombathelyi iskolától eltérően negyed órával előbb 07:45-kor kezdi a tanítást. Az ehhez kapcsolódó csengetési renden intézményünk nem változtat.

2.1. A tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése 2020.09.14-től kötelező!

Az intézmény a tanulók számára a szájmaszkot biztosítja.

2.2. A tanulók, az oktatók, technikai dolgozók számára a folyosón kötelező a maszk használata!

2.3. Az iskola konzultációs lehetőséget biztosít a felmerült kérdésekben. A tájékoztatást az intézmény igazgatója, igazgatóhelyettesei, szükség esetén az intézmény titkársága ad.

2.4. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző intézmény igazgatója, szakképzési centrum esetén az igazgató javaslatára a főigazgató a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű értesítésével.

2.5. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás az elektronikus levelezésen, KRÉTA rendszeren és a Microsoft 365 Teams-en keresztüli történik. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség biztosítása is online történjen.

2.6. Az intézménybe beiratkozók írásbeli nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoznak a járványügyi készültségi

időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.7. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ennek dokumentálását, ellenőrzését a szakképző intézmény végzi.

2.8. Az intézmény biztosítja a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést virucid hatású felületfertőtlenítőszerrel.

Fertőtlenítés teremváltások esetén:

Órarend készítés során az általános igazgatóhelyettes az osztályok számára állandó tantermeket határozott meg. Bontások esetén (idegen nyelv, szakmai óra, stb.) az osztály egyik fele a tantermekben marad, másik fele tantermet vált. Az új terembe érkezett diákok a terem elhagyásakor a tanár által az asztalra ráfújt fertőtlenítőt letörlőik saját padjukról, székükről és kifele menet az osztályból a papírtörlőt a szemetesbe dobják.

2.8. A számítástechnika terembe lépő személyek belépéskor és kilépéskor egyaránt kötelezően fertőtlenítik kezüket.

2.9. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételei a gyakorlat helyszínén biztosítottak.

3.2. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítőszerrel letisztítja.

3.3. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.4. Maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használatát nyomatékosan javasoljuk a szaktanárokon keresztül. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.2. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező.

 

5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok

5.1. A kollégiumban az elszállásolást megelőzően teljes körű fertőtlenítés történik. A kollégiumi szintek takarítását a gondnokság végzi.

5.2. Fertőtlenítővel feltöltött kézi adagolók kerültek kihelyezésre a kollégium több pontján.

5.3. A kollégiumban csak egészséges kollégisták és kollégiumi dolgozók tartózkodhatnak.

A tanulók egészségvédelméért a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és minden reggel testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.

Otthoni, hatósági karatén esetén az intézmény újbóli látogatásának feltétele: a karantén lejártáról hivatalos igazolás küldése az intézmény e-mail címére. Ezt követően az igazgató válasz e-mailben engedélyezheti az intézmény újbóli látogatását.

5.4. Kézfertőtlenítő használata a szintekre való felérkezéskor minden alkalommal kötelező!

5.5. Maszk használata a szinteken a kollégistáknak és nevelőknek nem kötelező, de a közösségi terekben ajánlott.  A kollégium épületében (mindkét szinten) a szájmaszk használata mindenki számára kötelző. 

5.6. Szobánként törekedtünk az egy osztályba járó tanulók elhelyezésére.

5.7. A diákok a számukra előre kijelölt szobát foglalják el. A diákoknak javasolt a saját párna, és takaró használata.

5.8. A kollégium I-II. emeletén az elszállásolt diákokon, nevelőkön, iskolai, technikai személyzeten kívül más nem tartózkodhat!

5.9. Az emeltre kísérő, szülő nem mehet fel! (Kivétel ez alól az augusztus 31-ei beköltözés, de ebben az esetben maszk használata a kísérők számára kötelező!)

5.10. Az elszállásolt diákok egymás szobájába nem mehetnek be!

5.11. A közösségi terekben, tanulószobákon, fürdőben, kiskonyhában, törekedni kell a megfelelő távolság betartására, csoportosulás tilos! Adott helyiségekben max. létszám került meghatározásra!

5.12. A kollégisták fogadásánál, a vasárnapi visszaérkezésekkor a hőmérést követően foglalhatják el helyeiket a diákok (a mérés eredménye rögzítésre kerül egy nyomtatványon).

5.13. Ebédeltetésnél 1 nevelő ebédlői ügyeletet lát el, betartatja az ebédlői rendre vonatkozó protokollt (étkezés előtti kézmosás, kézfertőtlenítés, szociális távolság tartása, asztalonként max 4 fő – egymással szemben egy-egy)

5.14. COVID tájékoztatók kihelyezése a kollégiumban (pl. Mit tegyek a megelőzés érdekében? Mi a teendő, ha azt gondolom, hogy koronavírussal fertőződtem? stb.)

5.15. Beköltözéskor a kollégisták tájékoztatása az intézkedésekről a csoportvezető nevelők feladata.

5.16. Ha emelkedik a megbetegedések száma, akkor a kollégiumból való kijárást is kénytelenek leszünk korlátozni (kimenők, rendezvények a városban stb.).

 

Ügyeletes nevelői protokoll beteg kollégista esetén

· maszk felvétel: nevelő, beteg, szobatársak

· lázmérés – szobában szellőztetés

· diák elhelyezése a betegszobában (hőemelkedés esetén is!) (ágyneműjét és törölközőjét viszi magával a betegszobába)

· gyógyszeres lázcsillapítás

· szülő értesítése, egyeztetés a hazautazásról (felhívjuk a szülő figyelmét a tájékoztatási kötelezettségéről a háziorvosuk felé!)

· nevelői fertőtlenítés (szoba, vizes blokk, kiskonyha, stb.)

· kollégiumvezető, osztályfőnök, csoportvezető nevelő, gondnok értesítése e-mailben (név, tünet, hazautazás időpontja)

· jegyzőkönyv (nyomtatvány kitöltése)

· teljes fertőtlenítést végez a gondnokság

 

6. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények

6.1. Az intézmény létszáma 450 fő. Iskolai rendezvényeket csak szabad téren rendezünk, ha lehetséges a nagy létszámot több csoportra bontjuk. Az intézmény zárt térben iskolai rendezvényt nem tart.

6.2. Kisebb létszámú csoportoknál, zárt térben történő rendezvény esetén a maszk használata kötelező.

6.3. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerüli az intézmény.

 

7. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata

7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében a kiscsoportos tevékenységeket részesíti előnyben az intézmény.

Társastánc esetén a tánclépések elsajátítása pár nélkül, azaz egyéni a társtól 1,5 méter távolság betartásával egyénileg történik.

7.3. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezni hangsúlyt.

7.4. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

Intézményünkben a mindennapos testnevelés során 35 perces órákat tartunk. Mivel egyidőben dupla osztályok vannak beosztva és dupla osztályok jönnek a következő órára is, ezért a 10 percet az öltözőbeli magas létszám csökkentésére és a különböző osztályokban lévő tanulók személyes találkozásainak elkerülésére fordítjuk. Az öltözői rend kialakítását a testnevelő tanárok végzik. Az iskola körélményeit kihasználva jó idő esetén a testnevelés órákat a kastélyparkban, műfűves pályán, külső helyszíneken tartjuk.

 

8. Az eddigiekben leírtak takarítási rendjének összefoglalása

8.1. Az intézmény valamennyi épületében és helyiségében az eddig megszokott mindennapos, általános takarítás kerül végrehajtásra virucidos fertőtlenítőszer alkalmazásával. A mindennapos tanítás után a padozat virucidos felmosása történik. Az osztálytermekben az asztalok, padok, székek , ajtókilincsek, ajtózárak napi fertőtlenítése történik. A gyakran érintett felületek virucidos fertőtlenítésé (korlátok, lépcsokorlátok, szappanadagoló, wc öblítő

fogantyúja, automaták, kilincsek stb.) a fő takarításon kívül az alábbi időpontokban történik, általában befújó fertőtlenítőszerrel.

 

minden tanítási napon 09:30-10:00; minden tanítási napon 11:30-12:00

 

Ebédlőben:

tanítási napokon

06:00: az előző napi vacsora és az aznapi reggeli előtti takarítás

06:30-07:30: reggeli

08:00: ebédlő takarítás – reggeli után ebédlő előtti

11:30-14:30: ebédidő

13:00: felületfertőtlenítés

16:00: ebéd utáni vacsora előtti felülettakarítás

17:30-19:00: vacsora

 

8.2. Kihelyezett kézfertőtlenítők minden épület bejáratánál megtalálhatók. A flakonos kézfertőtlenítő helyeztünk el valamennyi tanteremben. Mindkettő folyamatos feltöltéséről az iskolagondnok a takarító személyzeten keresztül gondoskodik.

8.3. Az intézmény bérleményeinek fertőtlenítését a bérlők végzik (konyha, iskola büfé).

 

9. Az iskolai intézkedési terv címszavakban:

1. Hagyományos takarítás fertőtlenítővel

2. Egyéb takarítások beiktatása

3. Folyamatos fertőtlenítőszerekkel való ellátottság

4. Maszk használata: ajánlott helyek, kötelező helyek

5. Szellőztetés

6. Elkülönítés

7. Kollégiumi rendszabályok

8. Fertőzésgyanús protokoll

Szükség esetén a próbahetek után a módosítás lehetőségét az iskola fenntartja.

 

Szombathely, 2020. szeptember 01.

Hodvogner Csaba

igazgató

1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

• köhögés;

• nehézlégzés, légszomj;

• láz;

• hidegrázás;

• izomfájdalom;

• torokfájás;

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

• émelygés,

• hányás és/vagy

• hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

2. számú melléklet

Tanulóknál megjelenő tünetetek, észlelés utáni protokollja:

Protokoll az 1. mellékletben felsorolt tünetegyüttes valamelyikének megjelenése esetén.

Az korona-vírusos helyzet iskolai protokoll-csoportja:

Intézményvezető, iskolatitkár, általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, gazdasági csoportvezető, gondnok.

Szükség esetén a csoport az öt munkaközösségvezetővel kibővül.

A koronavírus iskolai protokoll-központja: titkárság

Fontos feltétel: A diáknak tudni kell a háziorvosa telefonszámát!

A tünetek észlelése után

minden iskolai dolgozónak, tanulónak bejelentési kötelezettsége van:

· ha oktató észlelte, akkor az iskolatitkárságon be kell jelenteni, írásban le kell adni a tanuló adatait, az eset körülményeit az előzmények felmérése után, mérlegelve a tanulót kötelező maszkhasználattal, felszerelésével haza kell küldeni, vagy az iskolai elkülönítőbe kell felszerelésével együtt kísérni, küldeni: tükrös, betegszoba

· ha technikai dolgozó észlelte, akkor az iskolatitkárságon be kell jelenteni (név, osztály) a mérlegelést az egyik vezető végzi el, a mérlegelés után a tanulót kötelező maszkhasználattal, felszerelésével haza kell küldeni, vagy az iskolai elkülönítőbe kell felszerelésével együtt kísérni, küldeni: tükrös, betegszoba

· ha a tanuló magán észleli a tüneteket, akkor az alábbi a sorrendben – az órát tartó oktatónak, vagy – osztályfőnöknek, vagy – az iskolatitkárságon kell bejelenteni a hazaküldés mérlegelését az oktató, vagy az osztályfőnök, vagy az egyik igazgatóhelyettes végzi el az előzmények felmérése után, mérlegelve a tanulót kötelező maszkhasználattal, felszerelésével haza kell küldeni, vagy az iskolai elkülönítőbe kell felszerelésével együtt kísérni, küldeni: tükrös, betegszoba

· ha a tanuló másik tanulón észleli, látja a tüneteket, akkor az alábbi a sorrendben – az órát tartó oktatónak, vagy – osztályfőnöknek, vagy – az iskolatitkárságon kell bejelenteni

a hazaküldés mérlegelését az oktató, vagy az osztályfőnök, vagy az egyik igazgatóhelyettes végzi el az előzmények felmérése után, mérlegelve a tanulót kötelező maszkhasználattal, felszerelésével haza kell küldeni, vagy az iskolai elkülönítőbe kell felszerelésével együtt kísérni, küldeni: tükrös, betegszoba

Az eset felmérése, mérlegelése után – az elkülönítő korlátos befogadóképessége miatt – a hazaküldést kell előtérbe helyezni. A diáknak tudni kell a háziorvosa telefonszámát!

Az iskola dolgozói esetén az 1. mellékletben felsorolt tünetegyüttes valamelyikének megjelenésekor – a már megszokott – egyéb betegség bejelentése szerint kell eljárni

· oktató esetén az intézményvezetőnek (távolléte esetén SZMSZ szerinti helyettesének, végső esetben az iskolatitkárnak) kell bejelenteni

· technikai dolgozó esetén az iskola gazdasági csoportvezetőjének, vagy az iskolagondnoknak

· tanüzemi dolgozó esetén a tanüzemvezetőnek

kell bejelenteni, majd hazamenni és a háziorvost felkeresni.

Valamennyi középvezetőnek lejelentési kötelezettsége van az iskolatitkárságon.