Tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése és alkalmazása a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

Az ITM SZFHÁT/29309/2020-ITM iktatószámú határozata alapján:

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben új munkarend kerül bevezetésre, valamint az alábbi módon működtetjük iskolánk oktatási rendszerét.

Tantermen kívüli digitális oktatás

A bevezetés kezdete 2020. március 16., ezen időponttól új oktatási mód kerül alkalmazásra, az úgynevezett tantermen kívüli digitális oktatás.

Benntartózkodás az iskolában

 • A technikai dolgozóknak normál, megszokott munkarendben dolgoznak:
  • kiemelten foglalkoznak a fertőtlenítési feladatokkal (takarítók);
  • kiemelten foglalkoznak a karbantartási munkákkal (karbantartók);
  • kiemelt feladatuk a diákok nélküli termelés fenntartása (tanüzemi dolgozók).
 • A NOKS-os kollégák részt vesznek a digitális oktatásban, úgy hogy segítik az új munkarend kiépítését:
  • az informatikához kapcsolódva: rendszergazda;
  • az adminisztrációhoz kapcsolódva: a két titkárnő;
  • a tanüzemhez kapcsolódva: a műszaki vezető.

Személyi felelősségek:

 1. A tantermen kívüli digitális oktatás: intézményvezető, Hodvogner Csaba
 2. Technikai végrehajtás: oktatási igazgatóhelyettes, Spaits Sándor
 3. Kapcsolattartás a szülőkkel: nevelési igazgatóhelyettes, Keszei Andrea
 4. Kollégium: kollégiumvezető, Tánczos György
 5. Iskolai informatikai eszközök: rendszergazda, Varga Ferenc
 6. Iskolai tanüzem: tanüzemvezető, Németh Csaba
 7. Iskolai karbantartás, fertőtlenítés: gazdasági csoportvezető: Bali Imréné
 8. Microsoft Teams bevezetése: gyakorlati oktatásvezető, Büki Zoltán

                                                     rendszergazda, Varga Ferenc

Az intézmény ügyeleti rendje:

Az intézményben munkaidőben dolgozik, ügyeletet lát el a vezetőség egy tagja, titkárnő és gazdasági dolgozó. Az ügyelet ideje 7-15 óra.

Iskolai kapcsolattarás:

A tantermen kívüli digitális oktatási mód kiépítése és működtetése

Az 1. hét feladata

 1. a digitális oktatásunk megszervezése, elindítása
  1. kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás a tanárok és diákok között;
  2. tananyag-elküldési módok meghatározása;
 2. felszerelések kiadása a kollégiumban (külön beosztás szerint);
 3. tanfelszerelése kiadása a tantermekből (ofők, ofői mk szervezze meg);
 4. könyvtári igények felmérése, kölcsönzés.

A különböző digitális oktatási módszerek és lehetőségek választásakor azt tekintettük elsődleges szempontnak, hogy a pedagógusok és a diákok egyaránt képesek legyenek a választott rendszer használatára. A pedagógusok és a diákok esetében, kiinduló pontnak azt tekintettük, hogy valamennyinek rendszeres internet használók és az online kommunikációs lehetőségeket magabiztosan használják.

Induláskor kapcsolattartásra a Kréta rendszert választottuk.

Első lépésként 2020. március 18-án reggel 8 óráig aktualizáltuk a tanári és a diák kapcsolattartási adatokat. A tanárok kapcsolattartásához szükséges adatokat aktualizáltuk a honlapunkon: www.hermanszombathely.hu-n megjelentettük

A diákokoknál, ezen felmérés keretében begyűjtöttük, aktualizáltuk:

 • e-mail címeket,
 • telefont és telefonszámokat,
 • a kapcsolattartási módot,
 • az internet elérést,
 • a lehetséges munkaeszközöket,
 • a postacímeket,
 • valamint azt, hogy hogyan-honnan tervezi a diák megoldani a mindennapi digitális kommunikációt.

A tanárok esetében négy kolléga kivételével valamennyien otthonról folytatják a tantermen kívüli digitális oktatást. A négy kollégának négy különböző számítógépet jelöltünk ki, melynek fertőtlenítéséről az intézményvezető intézkedett.

A tananyag átadása és kommunikációs lehetőségek

Az iskola honlapján (www. hermanszombathely.hu) a legfontosabb igazgatói levelek az aktualizált tanári adatok megtekinthetőek.

Egységesen kötelező elemek:

 • A jelen helyzetben az iskola valamennyi főállású és óraadó szaktanára a tanév végéig tartó tantárgyi tematikát készít;
 • az így összeállított tananyag a helyi tantervben meghatározott teljes éves tananyag hátralévő részét tartalmazza;
 • a feladattervet táblázatra lebontja, részletezi a diákok számára elküldendő tananyagot;
 • a szaktanár az órarendben feltüntetett minden tanórára tananyagot küld;
 • a tantárgy órarendi napján reggel 8 óráig feltölti a KRÉTA rendszerbe;

A mindennapi kommunikációt a szaktanárok a diákokkal eltérő módon alkalmazzák (például Facebook csoport, e-mail).

Szakmai gyakorlati oktatás

A szakmai gyakorlati oktatást a digitális munkarendben projektfeladatokkal és a gyakorlat elméleti alapon való közvetítésével valósítható meg. Az így elkészített tananyagnak szemléletesnek, vizuálisnak, egyértelműen a szakmai gyakorlat gyakorlati részét kiemelőnek kell lenni!

Testnevelés

A testnevelés tantárgy tantermen kívüli digitális oktatását projektfeladatokkal és gyakorlati videokkal kell megoldani.

Kollégium

A kollégiumi nevelők folyamatosan tájékoztatják a csoportjukba járó diákokat a megváltozott helyzetről és napi kapcsolatban állnak velük.

Digitális tanulószoba

 • tanulóinkat igény szerint tanulás-módszertani segédlettel látjuk el;
 • segítünk a hatékony tanuláshoz szükséges napirend kialakításában;
 • a feladatok megoldásának javításában, ellenőrzésében támogató segítséget nyújtunk;
 • a csoportvezető heti rendszerességgel tájékozódik a csoport tanulóinak tanulmányi előmeneteléről és eredményeiről;
 • minden hét vasárnapján heti jelentést küld a kollégiumvezetőnek, és másolatban a munkaközösség-vezetőnek;
 • excel fájlban vezeti az elvégzett munkát (kollégista neve, osztálya, kapcsolat típusa, elvégzett feladat, tanulószoba időtartama, egyéb megjegyzés);
 • a kollégiumvezető a beérkezett tapasztalatokat és információkat felhasználva rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetőt.

Fejlesztő pedagógus (SNI)

A fejlesztő pedagógusok felveszik a kapcsolatot a már beosztott tanulókkal, a lehetőségekhez képest a fejlesztést online formában folytatja.

A GINOP 6.2.3.

A GINOP 6.2.3. (A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése) c. pályázat feladatainak azon részét, melyeket személyes kapcsolattartás nélkül digitálisan meg tudunk valósítani folytatjuk.

Felnőttképzés

VP1-1.1.1-17 fakitermelő képzés a digitális tanrend szerint folytatjuk külön program szerint.

Visszajelzés, ellenőrzés, értékelés:

A sikeres oktatás elérésének fontos része a tanulói visszajelzés valamint az ellenőrzés és értékelés.

 • a tanulók előre haladásának ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése folyamatosan történik;
 • a beszámoltatás rendje a tanár hatásköre, alapja az iskolai Pedagógiai Program. Ebből kiemelve „ a tanár a témakör zárásánál számonkérést alkalmaz”;
 • az új helyzetben a tanulók ellenőrzése kiemelt helyet foglal el, ezért az intézményi elvásárokban a legfeljebb kéthetes ciklikusságot várjuk el, azaz gyakoribbat, mint eddig;
 • a számonkérés, értékelés szintén csak digitális formában valósítható meg (például: digitális feladatlap, kréta kérdőív, redmenta, tankockák, projekt feladat, önálló feladat stb.), személyes kapcsolat kizárva;
 • érdemjegyek száma: félévente minimum 3, valamint a heti óraszámnál eggyel több;
 • Fontos: a kiadott, de a határidőre el nem készült feladat, projektmunka értékelése elégtelen;
 • az évfolyam tanulmányi követelményeit a tanuló akkor teljesítette, ha az éves értékelés alapján meghatározott minimum követelményeket elérte.

Tanári szabadság a digitális tanórán

A digitális oktatás alatt is a szaktanár IKT-s kompetenciáinak széleskörű alkalmazását javasoljuk az iskola Pedagógiai programjának figyelembevételével.

Adminisztrálás

Valamennyi pedagógus – ideértve az óraadókat is – a tantermen kívüli digitális oktatást az órarendben feltüntetett órákat, a Kréta szoftverben kötelezően vezeti. A tanórákat az adott napon kell lekönyvelni.

A pedagógusok oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzése

A munkavégzés formái: otthonról végzett távmunka. Kötetlen, szabad, otthonról végzett távmunkát jelent. A szigorú időbeosztást, a törzsidőt és a kötött munkaidőt a kötetlen, szabad, önálló munkavégzés váltja fel. Az önálló munkavégzésre való alkalmassággal a munkavállalónak kell rendelkeznie.

Az általános munkarendben a heti 5 napot hétfőtől péntekig kell beosztani. Munkaidő keretben a munkaidőt az egyes munkanapokra egyenlőtlenül lehet beosztani.

A munkavállaló az órarendhez igazodó napi munkaidő beosztást készít. A különböző kedvezményeket figyelembe véve heti 26 órára. Az összeállítás alapja a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben található órarend. Valamennyi pedagógus, ideértve az óraadókat is, a tantermen kívüli digitális oktatást a Kréta szoftverben vezeti.

Betegség esetén a pedagógus az intézményvezetőnek bejelenti, hogy a tantermen kívüli digitális oktatásra nem tud rést venni. Helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik.

A pedagógus teljes munkaideje a kötelező órákra küldött tananyag előkészítéséből és az ehhez kapcsolódó mindennapi kétoldali kommunikációból, valamint a tanulmányi előrehaladás ellenőrzéséből, értékeléséből áll.

Az iskolai munkaközösségek

A szakmai munkát továbbra is amunkaközösségvezető irányítja. Javasolt a levelező csoportok megalakítása, majd a Microsoft Teams csoportban való működtetése. Célja a kollégák közötti tanácsadás, tudásmegosztás és a mindennapi kétoldali kapcsolattartás.

Az első héten a kréta rendszerben és a tanárokra bízott kommunikációt az Microsoft Teams munkaformájának bevezetésével kívánjuk fejleszteni. A jelenleg fennálló problémák elhárítása után várhatóan március 23-tól.

Hodvogner Csaba
igazgató